Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 00:00

Εξώδικα στην Περιφέρεια Αττικής και το Υπ. Περιβάλλοντος για την «Νότια Επέκταση των προβλητών κρουαζιέρας ΦΑΣΗ Α»

Του  Γιάννη Καρδαρά
 
Επιβεβαιώνονται τα Εξώδικα τα οποία έχω στείλει ως δικηγόρος ατομικά τόσο στην Περιφέρεια όσο και στον Υπουργό Περιβάλλοντος ότι πρέπει να ανασταλούν άμεσα οι εργασίες
 
α) επιχώσεων της θάλασσας 
 
β) μεταβολής της έκτασης Παλατάκι σε εργοτάξιο και συσσώρευση αδρανών υλικών αγνώστου προέλευσης, 
 
γ) της διέλευσης τριαξονικών φορτηγών μέσα από την πόλη μέχρι την έκδοση απόφασης από το ΣτΕ επί των δύο αιτήσεων ακύρωσης που συνεκδικάζονται στις 2-12-2020.
 
Η κα Αντιπεριφερειάρχης Σ. Αντωνάκου και ο Βουλευτής Α' Πειραιά  κ. Θ. Δρίτσας  στην Μονοθεματική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 20-11-2020 που συνεκλήθη εκτάκτως για την διέλευση των φορτηγών βαρέως τύπου ΑΛΛΑ και για το συνολικό έργο, πρότειναν " ...να εξετάσουμε ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ...".
 
Γιάννης Καρδαράς
Δικηγόρος στον Α.Π.
Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ.Π.
Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Αττικής
 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
 
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Ιωάννη Καρδαρά του Λεωνίδα, δικηγόρου και κατοίκου Πειραιά, επί της οδού Ι. Δραγάτση 2-4 με  ΑΦΜ 006961946
 
Προς   την Περιφέρεια Αττικής – Γραφείο κου Περιφερειάρχη που εδρεύει στην Αθήνα  Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα και ειδικότερα ως Προϊστάμενο:
 
α) της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε.Πειραιά
 
β) της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής
 .
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 
1. ΕΥΔΕΠ Περιφ. Αττικής     
 
2. Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
 
3. Δ/νση Τροχαίας Αττικής 
 
4. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος
 
5. Αρχαιολογική Υπηρεσία Πειραιά
 
1./    Όπως γνωρίζετε ο υπογράφων την παρούσα, ομού μετά της επίσης δικηγόρου κ. Α. Γιαννούλου,  σας είχαμε νομίμως κοινοποιήσει την από 27-2-2020 εξώδικη δήλωση και πρόσκληση συνταχθείσης της με αρ 8742δ /27-2-2020 Έκθεσης Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Αικατερίνης Αγγελοπούλου.
 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ – 2 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ (2-12-2020)
 
2./ Με την ιδιότητα του Δικηγόρου έχω προσφύγει στο ΣτΕ μαζί με 114 πολίτες του Πειραιά κατά των Διοικητικών πράξεων που αφορούν το έργο της «Νότιας Επέκτασης των προβλητών κρουαζιέρας ΦΑΣΗ  Α» στον Πειραιά το οποίο είναι υπό εκτέλεση από τον ΟΛΠ ΑΕ. Ενημερωτικά  έχει ήδη εκδοθεί η από 11-6-2020 Προσωρινή Διαταγή του ΣτΕ περί απαγόρευσης βυθοκορήσεων και απόρριψης βυθοκορημάτων στο Σαρωνικό κόλπο η δε συνεκδίκαση των δύο (2) Αιτήσεων Ακύρωσης έχει προσδιοριστεί για τις 2-12-2020.
 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
 
3./ Με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του «Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά» και κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης έχω ήδη καταθέσει ενόρκως για λογαριασμό του Δ.Σ.Π. σε διαταχθείσα  Προκαταρκτική εξέταση εξαιτίας υποβληθείσης  από πολίτες Μηνυτήριας Αναφοράς  στον κ. Εισαγγελέα  του Αρείου Πάγου (με Αρ. Πρωτ. 4796/2020) κατά παντός υπευθύνου για σειρά παράνομων ενεργειών, παράβαση καθήκοντος και παραβίαση της Ελληνικής και Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.
(Βλέπετε 2355/2017 απόφαση του ΣτΕ , βλέπετε οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L197) Υποχρεωτική προηγούμενη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου τεκμηριώνονται σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη με την 10701/2006 ΚΥΑ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 
Την ισχύουσα κοινοτική Νομοθεσία περί «ΣΜΠΕ» όφειλαν οι Υπηρεσίες σας να την γνωρίζουν και να την έχουν ζητήσει.
 
ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΠ ΑΕ ΔΗΘΕΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
 
4./ α) Γνωρίζετε ήδη την επικαλούμενη από τον ΟΛΠ ΑΕ περιβαλλοντική αδειοδότηση του ως άνω έργου για την οποία αδειοδότηση  έχει ήδη απαντήσει εγγράφως το ΥΠΕΝ  περί της αναγκαίας επικαιροποίησης των παλαιών αδειοδοτήσεων μεταξύ των οποίων και της  από 17-5-2006 (ΚΥΑ 104050/2006) όπως έχει τροποποιηθεί με:
 
1./      Την υπ’ αριθ. 170400/2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) με ΑΔΑ: ΒΛ9Κ0-02Π  με θέμα : Τροποποίηση της με α.π. 104050/17.5.06 ΚΥΑ «Έκρισης Περ/κών Όρων του έργου ‘Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ Α.Ε.»
 
2./ Την υπ. αριθ.  ΑΠ οικ 11021/30-7-2018 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος με θέμα : Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου « Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ Α.Ε.»του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής κο Κ. Δημόπουλο.
 
β)  Επίσης γνωρίζετε,  για την αναγκαία έκδοση νέας ΑΕΠΟ, ΜΠΕ και ΣΜΠΕ για το ανωτέρω έργο όπως έχει απαντήσει το ΥΠΕΝ (βλέπετε ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53260/3149/23-6-2020 έγγραφο που επισυνάπτεται.
 
γ)  Γνωρίζετε επίσης τα κατωτέρω:
 
1. ΑΕΠΟ
 
1.1      Η αρχική ΑΕΠΟ για το σύνολο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΟΛΠ εκδόθηκε στις 17-5-2006.
 
1.2 Στις 11-3-2013 υπήρξε τροποποίηση της ΑΕΠΟ σε ότι αφορά την κατασκευή και λειτουργία της επέκτασης του επιβατηγού λιμένα Πειραιά προς την νότια πλευρά για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ έως 17-5-2016
 
1.3. Με απόφαση του ΥΠΕΝ δόθηκε, με βάση το νόμο 4014/2011, παράταση ισχύος της ΑΕΠΟ ώστε να συμπληρωθούν τα δέκα χρόνια από την αρχική ισχύ τους.(δηλαδή έως 17-5-2016).
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)  ΕΤΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΕΚΑ(10) ΕΤΗ (ΑΡΘ.2 § 8β του Ν4014/2011 ΦΕΚ 209 Α’)
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΕΩΣ 30-6-2018 ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΛΗΞΕ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ 
 
1.4. Στη συνέχεια στις 29-2-2016 επήλθε νέα τροποποίηση για τα νέα έργα και ανανεώθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι για δύο χρόνια με συγκεκριμένο σκεπτικό και δέσμευση. Συγκεκριμένα με την Α.Π. οικ. 32907/30-6-2016 απόφαση της η ΔΙΠΑ ανανέωσε την ΚΥΑ 104050/17.5.2006 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ.» όπως αυτή ισχύει αναφέροντας: …… 17. Το γεγονός ότι: α) στην παρούσα φάση ο ΟΛΠ ΑΕ βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης του ισχύοντος  Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) β) παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αλλαγής του ΟΛΠ ΑΕ, η οποία μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο σχεδιασμό των έργων/δραστηριοτήτων των έργων υποδομής ως εκ τούτου η ισχύς της ΑΕΠΟ του έργου θα παραταθεί για 2 έτη από την έκδοση της παρούσας, αντί για 10 έτη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ 8β του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ209 Α’) προκειμένου να εκπονηθεί ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο των έργων.  Αποφασίζεται η ανανέωση της ΚΥΑ 104050/17.5.2006 ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως αυτή ίσχυε, για δύο (2) έτη από την έκδοση της παρούσας: Ήτοι της (απ ΟΙΚ 32907/30-6-2016).
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δηλαδή η ανανέωση της ΑΕΠΟ ίσχυσε μέχρι τις  30-6-2018. 
 
ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (30-7-2018) ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΕΝΩ ΗΔΗ ΕΙΧΕ ΛΗΞΕΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ (ΑΕΠΟ) ΑΠΟ 30-6-2018 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ
 
Σημειώνεται ότι η μεταγενέστερη, νέα τροποποίηση για το « έργο του νότιου προβλήτα, έγινε στις 30-7-2018 ενώ στις 5-3-2019 δόθηκε από τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η άδεια για εκτέλεση του έργου επέκτασης επιβατικού λιμένα (Νότια πλευρά – Α΄φάση) στον Πειραιά.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Από τα ανωτέρω προκύπτει το παράδοξο ότι ενώ είχε ήδη λήξει η ΑΕΠΟ (30-6-2018) στην οποία είχαν δοθεί δύο παρατάσεις από την έναρξη ισχύος της το 2006.(17-5-2006) εν τούτοις μεσολάβησε και άλλη τροποποίηση (ΑΠ οικ 11021/30-7-2018 «Περί τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Επενδυτικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ» με υπογραφή του Γενικού Διευθυντή κου Κ. Δημόπουλου και αυτό πρέπει να ελεγχθεί.
 
5./  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τον ΟΛΠ έχουν τροποποιηθεί σε σημαντικό βαθμό από την έγκριση της αρχικής ΑΕΠΟ το 2006. Τουτο προκύπτει από τις συνεχείς τροποποιήσεις των Περιβαλλοντικών όρων  (για διάφορες δραστηριότητες και όχι μόνο για τα έργα της νότιας προβλήτας) αλλά και από τη ρητή αναφορά στην προαναφερόμενη απόφαση ανανέωσης τους από τη ΔΙΠΑ (από το 2016) μόνο για δύο χρόνια . Τούτο επειδή οι διαρθρωτικές αλλαγές στην ΟΛΠ ΑΕ μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο σχεδιασμό των έργων/δραστηριοτήτων των έργων υποδομής. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να εκπονηθεί ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο των έργων η οποία σε κάθε περίπτωση για αναλόγου τύπου έργα είναι απαραίτητη σύμφωνα με ην ισχύουσα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
 
6./     ΑΠΟ 17-4-2020  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά: « …. ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αρχή της συνολικής προσέγγισης της περιβαλλοντικής προστασίας . Η συνολική επίδραση στο φυσικό περιβάλλον δεν συμποσούται με τις εκτιμώμενες συνέπειες των επιμέρους έργων, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα της περιοχής και τα δεδομένα κορεσμού της. Συνεπώς, δεν αρκεί η σύνταξη ΜΠΕ για καθένα από τα προγραμματιζόμενα έργα ή η συνεχής τροποποίηση της αρχικής ΑΕΠΟ, καθότι η συνολική επίδρασή της στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς παρά μόνον στα πλαίσια μιας συνολικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία με την κατάλληλη επιστημονική μέθοδο θα συσχετίζονται και θα συνεκτιμώνται οι επι μέρους περιβαλλοντικές συνέπειες. Πολλώ δε μάλλον δεν ήταν επιτρεπτή η παράταση της ΑΕΠΟ του 2006 άνευ της συνολικής εκτίμησης των επιπτώσεων.
Η υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης επί της ουσίας δεν «είναι τυπικό θέμα», αλλά το μέσον διασφάλισης λήψης και τήρησης μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας».
 
7./  ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53260/3149/26-6-2020 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
Η ΜΠΕ Της ΟΛΠ ΑΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ
Από το ανωτέρω πρόσφατο έγγραφο των Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ  σε απάντηση της 7050/3-6-2020 ερώτησης στη ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ προκύπτει ότι έως την άνω ημερομηνία (26-6-2020) 
α) «η ΜΠΕ του ΟΛΠ ΑΕ είναι ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ» και  
 
β) «η Στρατηγική Μελέτη (ΣΜΠΕ) δεν έχει ωριμάσει επαρκώς».
 
Ήδη και παρά τα ανωτέρω πολίτες του Πειραιά και ο υπογράφων διαπιστώσαμε ότι κατά τους μήνες (Μάρτιο, Απρίλιο,Μάϊο,Ιούνιο,Ιούλιο,Αύγουστο,Σεπτέμβριο, Οκτώβριο 2020) πραγματοποιούνται από τον ΟΛΠ ΑΕ εργασίες στο θαλάσσιο εργοτάξιο του ανωτέρω έργου της «Επέκτασης προβλητών» τις οποίες γνωρίζατε ΚΑΙ προσφάτως από τις 6-11-2020 έως και σήμερα πραγματοποιείται μέσω τριαξονικών  φορτηγών αυτοκινήτων, διακίνηση αδρανών υλικών από άγνωστη πηγή (δεν γνωρίζω εάν πρόκειται για υλικά από νομίμως υφιστάμενες μονάδες από λατομεία (νταμάρια) ή δανειοθαλάμους που θα ιδρυθούν (βλπ υπ. αριθ. 66 περιβαλλοντικός όρος του ΑΠ οικ  11021/30-7-2018 εγγράφου του ΥΠΕΝ). Τα ανωτέρω βαρέως τύπου οχήματα διέρχονται την πόλη του Πειραιά και άλλων Δήμων και παρανόμως επιχωματώνουν την θάλασσα στην θέση «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» της Πειραϊκής χερσονήσου και παράλληλα συσσωρεύουν  αδρανή υλικά σε μη νόμιμα αδειοδοτημένο εργοτάξιο στην ανωτέρω θέση ΠΑΛΑΤΑΚΙ (ΟΡΟΣ 65 της ΑΠ οικ 11021-30-7-2018) χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι και μάλιστα πλησίον της αναθηματικής αρχαίας «Στήλης του Θεμιστοκλή» (βλπ επισυναπτόμενες φωτογραφίες).(ΑΡ. ΣΧΕΤ.      ) και του αστικού ιστού.
 
8./ Όπως γνωρίζετε για την διέλευση φορτηγών τριαξονικών  αυτοκινήτων βαρέως τύπου απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους που οι Δημόσιες Υπηρεσίες έχουν θέσει,  σχέδια  του έργου και ειδική έγκριση του Δήμου Πειραιά. Ήδη έχω λάβει  γνώση τοποθέτησης του κ. Δημάρχου της πόλης(που έχει βιντεοσκοπηθεί) ο οποίος  στη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου της 9-11-2020 δήλωσε επί λέξει ότι : «ουδέν γνωρίζει περί σχεδίων και ότι δεν έχει υπάρξει έγκριση του Δήμου Πειραιά». (βλέπετε και επισυναπτόμενη με απ 121/24-8-2020 Επιστολή του κ. Δημάρχου προς την ΟΛΠ ΑΕ και Υπουργό Ναυτιλίας, ΡΑΛ κλπ.) (ΑΡ.ΣΧΕΤ.        )
 
9./ Σας γνωρίζω ότι ήδη υπάρχει εκτεταμένη ρύπανση της θάλασσας στην περιοχή του Θαλάσσιου εργοταξίου χωρίς τα απαιτούμενα από την νομοθεσία προστατευτικά μέτρα (Περιβαλλοντικός όρος 67 ΑΠ οικ 11021/30-7-2018 του ΥΠΕΝ) ( « ….. οι προβλεπόμενες επιχώσεις να ολοκληρωθούν χρονικά μετά την κατασκευή των εξωτερικών κρηπιδωμάτων εγκιβωτίζοντας τα υλικά προκειμένου να αποφευχθεί ο διασκορπισμός τους….» πλωτά φράγματα με πετάσματα για τον περιορισμό της διασποράς των αιωρούμενων σωματιδίων στο θαλάσσιο περιβάλλον κλπ) ενώ δεν λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα για τα συσσωρευμένα εντός της λιμενικής ζώνης στο μη αδειοδοτημένο  εργοτάξιο στη θέση «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» με άμεση συνέπεια κινδύνους για την υγεία των πολιτών που διαμένουν στον πλησίον (περί τα 100 μέτρα) ευρισκόμενο αστικό ιστό.
 
10./ Επειδή δεν υπάρχουν νόμιμες και επικαιροποιημένες αδειοδοτήσεις για το εν λόγω έργο το οποίο όμως συνεχίζεται (πλωτοί γερανοί, επιχωματώσεις στην θαλάσσια περιοχή(Στήλη Θεμιστοκλέους), συσσώρευση αδρανών υλικών στο ΠΑΛΑΤΑΚΙ , απόρριψη μεγάλων τσιμεντοκιβωτίων κ.α.) σας θέτω υπ’όψιν σας και τα ανωτέρω και ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ να λάβετε κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για την προστασία  της υγείας και της ζωής των πολιτών του Πειραιά που είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα (αρθρο 5 §5 και 21 §3 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ και ήδη έχει επιληφθεί η Εισαγγελία Πειραιώς κατά τα ανωτέρω για τυχόν παράβαση καθήκοντος και τυχόν άλλα ποινικά αδικήματα που έχουν τελεσθεί από Δημόσιες Υπηρεσίες και από τον ΟΛΠ ΑΕ και τον ανάδοχο του έργου «ΤΕΚΑΛ ΑΕ».(βλέπετε φωτογραφίες με εργασίες πλησίον της στήλης του Θεμιστοκλή και τις επιχωματώσεις που γινονται μέχρι σήμερα Αρ. Σχετ.      )
 
11./   Επειδή η γνωμοδοτική απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου για την απαιτούμενη για το έργο ΜΠΕ α) ευρίσκεται ακόμη υπό διαβούλευση όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. ΑΠ ΥΠΕΝ /ΔΙΠΑ/53260/3149/26-6-2020 έγγραφο απευθυνόμενο προς την ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ εις απάντηση της 7050/3-6-2020 ερώτησης στην ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ 
 
12./ Επειδή με το ίδιο έγγραφο η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει μεν υποβληθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί από τις Υπηρεσίες από το ΥΠΕΝ ο απαιτούμενος έλεγχος πληρότητας της(βλέπετε επισυναπτόμενο έγγραφο Αρ.Σχετ.   )
 
13./ Επειδή με την από 28-4-2020 επιστολή ο κος Περιφερειάρχης Αττικής ζήτησε από τους αρμοδίους Υπουργούς  α) Υπουργό ΥΠΕΝ  β) Υπουργό Ναυτιλία την αναστολή των εργασιών μέχρι την έκδοση από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ της απόφασης έγκρισης της ΣΜΠΕ για την τροποποίηση και ανανέωση της ΑΠ 104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων και την συνέχιση των εργασιών σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους βάσει των νέων δεδομένων περιβαλλοντικούς όρους.(βλέπετε Αρ.Σχετ.        επιστολή κου Γ. Πατούλη)
 
Επειδή ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ για όλες τις ανωτέρω ενέργειες του ΟΛΠ ΑΕ οι οποίες έχουν περιέλθει σε ΓΝΩΣΗ μου, ΑΛΛΑ και σε ΓΝΩΣΗ σας έγκαιρα (βλέπετε επισυναπτόμενο έγγραφο Φ31ΒΟΛΠ(1)/04/30-9-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με υπογραφή του Αναπληρωτού Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Κ. Φλώρου (βλέπετε επισυναπτόμενο έγγραφο) και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος μου.
 
Επειδή το παρόν εξώδικο θα τεθεί υπ’ όψιν του αρμοδίου Εισαγγελέως Πειραιώς για τις δικές του ενέργειες
 
Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι
 
Να ενεργήσετε πάραυτα λόγω του κατεπείγοντος   και να διατάξετε
1./  την Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε. Πειραιά
2./  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής
3./  και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία 
 
α)   να διακόψουν, κοινοποιώντας σχετικά έγγραφα, τις εργασίες επιχωματώσεων στην θαλάσσια περιοχή εκτός του λιμένος Πειραιώς στην θέση «Παλατάκι», Στήλη Θεμιστοκλή και Μόλος Θεμιστοκλή ως και την συσσώρευση αδρανών υλικών στη θέση «Παλατάκι» (βλέπετε φωτογραφίες) και γενικά όλες τις εργασίες που σχετίζονται με το άνω έργο επέκτασης των προβλητών μέχρι ότου εκδοθεί απόφαση από το ΣτΕ στο οποίο έχουμε προσφύγει άλλως και όλως επικουρικά έως ότου υπάρξουν οι νόμιμες αδειοδοτήσεις του εν θέματι έργου και τηρηθούν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους. 
 
β)  να απαγορεύσετε με έγγραφα σας τη μη αδειοδοτημένη  διακίνηση αδρανών υλικών (αγνώστου προέλευσης) μεταφερόμενα από βαρέως τύπου οχήματα μέσω του οδικού δικτύου του Πειραιά και του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (βλέπετε φωτογραφίες Αρ. Σχετ.     ) όπως προκύπτει από την γνωμοδοτική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ΜΠΕ στην οποία υπήρχε ειδικός όρος περί μεταφοράς αδρανών υλικών με άλλους τρόπους.
 
γ)  να προβείτε σε όλες τις ενέργειες  για  την διακοπή κάθε χρηματοδότησης   του εν θέματι έργου με την ΔΗΛΩΣΗ ότι αν δε πράξετε άμεσα  τα νόμιμα και τα αιτούμενα επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος μου τόσο ατομικά όσο και των εκπροσωπουμένων νομίμως υπ’ εμού πολιτών  ότι θα προβούμε σε όλες τις νομικές ενέργειες ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής
 
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την Περιφέρεια Αττικής – Γραφείο κου Περιφερειάρχη που εδρεύει στην Αθήνα  Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα και ειδικότερα ως Προϊστάμενο α) της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε.Πειραιά β) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  της Περιφέρειας Αττικής καθώς και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία και κοινοποιείται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.
 
Πειραιάς, 20-11-2020
 
Ο εξωδίκως δηλών
 
Ιωάννης  Καρδαράς   
Δικηγόρος στον Α.Π.
Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Αττικής

 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

«Γιατί ο Λιγνάδης "κέρδισε"
15 μέρες από την ολιγωρία
Μενδώνη;»
 
Απίστευτη παραδοχή
Γεραπετρίτη

«Ανεπαρκής η διοίκηση
Πατούλη στη διαχείριση των
απορριμμάτων»

«Ποια θα είναι η
"Μεγάλη Δευτέρα"
της αγοράς»
 
 

Γεγονότα

«Μια φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά» 

«Μία φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά»: 
Δεύτερος κύκλος εκπομπών

Ο ΟΛΠ στηρίζει τα
Αθλητικά Σωματεία στο
Δήμο Κερατσινίου-
Δραπετσώνας

"ΖΩΕΣ ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ" 
της Ελένης Νίκα  

Δημήτρης Φάκος, Άκης
Τουρκογιώργης: Η συνεργασία
 της χρονιάς
 

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

25 Φεβρουαρίου 2021, 21.32
«Ανεπαρκής η διοίκηση Πατούλη στη διαχείριση των απορριμμάτων»
Σφοδρή κριτική στη διοίκηση Πατούλη για...
24 Φεβρουαρίου 2021, 00.00
Παρέμβαση 900 νομικών: «Το κράτος δικαίου δεν είναι a la carte»
Κείμενο με τις υπογραφές 900 νομικών,...

Ναυτιλία

26 Φεβρουαρίου 2021, 21.37
Σύγκληση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένος Πειραιά
Μέσω τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιήθηκε...
24 Φεβρουαρίου 2021, 23.11
Η απεργία των Ναυτεργατών συνεχίζεται
Ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ για τη νέα 24ωρη...

Πειραιάς

26 Φεβρουαρίου 2021, 21.47
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Πειραιά
Ιδρύεται o Αναπτυξιακός Οργανισμός...
25 Φεβρουαρίου 2021, 21.48
«Ποια θα είναι η
Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής,...
24 Φεβρουαρίου 2021, 22.47
Χωρίς Διοίκηση το Κρατικό Νίκαιας
Αναφορά των Βουλευτών του ΚΚΕ...